PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN december/januari

E-flits Raad van Kerken in Nederland januari

Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Foto's herinneringsconcert

Collectenoverzicht 10 december t/m 11 februari

E-flits Raad van Kerken in Nederland december


ARTIKELEN oktober/november

E-flits Raad van Kerken in Nederland november

SISL: Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk

Allemansverhalen seizoen 2017 - 2018

ARTIKELEN augustus/september

foto's van de startzondag

Nieuwsbrief Oikocredit, september


SISL

 
 
 
“En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.’
Filippenzen 1: 9 en 10
 
‘Bidden’ en ‘houden van’ hebben iets met elkaar. Want bidden is gewoon een heilige manier om je liefde over te dragen. Eeuwen geleden al bad moeder Monica voor haar geliefde zoon Augustinus. En nog steeds dragen talloze ouders hun kinderen biddend op aan hun Hemelse Vader. Kleinkinderen bidden voor het welzijn van hun opa. En oma bidt dat de bevalling van haar kleindochter voorspoedig mag gaan. Zo hangt er dag en nacht een immense wolk van gebeden rond deze rumoerige aarde. Ze stijgen op uit de harten van alle mensen. En elk gebed is uitgekristalliseerde liefde voor de hemel en voor de medemens… Daarom kan noch de liefde, noch een gebed met goed fatsoen worden afgewezen!
 

ALBERTJE

Bidt u in uw kerkdienst ook weleens voor anderen?’ vroeg een onbekende vrouwenstem via de telefoon. ‘Natuurlijk mevrouw!’ antwoordde de dominee zelfverzekerd. ‘In al onze kerkdiensten hebben wij een dienst der gebeden!’ Aan de andere kant viel even een stilte. ‘Ook als ík het vraag? Ik ben helemaal geen lid van een kerk, ziet u!’ De predikant stelde haar gerust. ‘En bidt u dan ook voor vreemden?’ Denkend aan zijn missionaire taak en dankbaar dat hij iets kon laten zien van de ruimhartigheid van zijn gemeente, zei de dominee: ‘Dat is geen bezwaar mevrouw! In onze gemeente doen we dat graag. Bidden is voor ons een vorm van intens meeleven…’
 
‘Dan bent u best modern,’ zei de vrouwenstem. Enigszins gestreeld vroeg de geestelijke toch zakelijk: ‘En voor wie vraagt u een gebed?’ ‘Voor Albertje,’ klonk het. . ‘Albertje, is dat uw kind? Is het ernstig met hem?’ reageerde de predikant meelevend. ‘Hij is echt doodziek!’ verklaarde de vrouwenstem. ‘Ik zou zo graag willen dat u in de kerk voor hem bad. Misschien dat hij dan geneest!’ ‘Wat heeft Albertje?’ vroeg de dominee. Weer was het even stil. ‘Dat weten we niet. Hij eet al dagen niet meer en beweegt haast niet…’ De kerkman schrok. ‘Ligt hij soms in coma…?’Toen klonk het uit de telefoon: ‘Ja, dat dacht de dierenarts eerst ook, maar…‘ De predikant slikte en informeerde gedistantieerd: ‘Is Albertje soms een dier?’
‘Jazeker! Albertje is mijn prijzenpoes. Angora! Verder heb ik niemand. Albertje is dus ook mijn kind, mijn poezenkind… Maar, u heeft toch gezegd dat u ook voor vreemde wilde bidden…’
 
De zondag daarop werd er in de kerk voor Albertje gebeden. Voor een poezenkind, dat lief en leed met mensenmoeder deelt. Sindsdien verscheen er regelmatig een onbekende oude dame in de kerkdiensten. Weken later drukte deze dame de dominee bij de uitgang een briefje in de hand waarop stond: ‘Ik wil graag bij de kerk horen, want daar wordt met mensen meegeleefd.’ Eronder stond een p.s.-je: ‘Albertje heeft weer een prijs gewonnen.’
 
Zo blijken ‘houden van’ en liefde voor de kleine menselijkheid de wortels van Gods Koninkrijk. Hier, daar, overal… Zo liggen er zoveel verborgen gebroken scherven van geluk. Gebroken geluk dat je niet ziet, waar je niks van hoort en ook nooit over leest!
 
Ook in Langedijk zijn er mensen die leven te midden van hun gebroken dromen en gebroken geluk. Voor wie Kerst eerder een drama is dan een feest. Mensen die wel een beetje ondersteunig kunnen gebruiken. Om hen te ondersteunen bestaat er een unieke samenwerking tussen de Langedijker kerken in SISL (Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk). Via dit stuk willen we niet alleen van ons als stichting laten horen, maar we willen ook graag uw medewerking in de vorm van een geldelijke bijdrage zodat wij de mensen van Langedijk die in financiële nood verkeren kunnen blijven helpen, niet alleen met Kerst, maar ook gedurende het jaar.
 
Wij zien uw bijdrage* ten name van Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk graag tegemoet op bankrekeningnummer NL91 RABO 03 10 81 28 01.
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
 
ds. Willem Venema
Voorzitter SISL
 
 
*SISL beschikt over de ANBI status - RSlN/fiscaal nr. 8039.88.436.
Dit betekent dat SISL door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor u bij schenkingen aan SISL gebruik kunt maken van fiscaal gunstige regelingen.


Allemansverhalen seizoen 2017 – 2018
allemansverhalen
Ook dit seizoen zijn ze er weer: de Allemansverhalen!!
De Allemanskerk is open vanaf 16.00 uur. Het verhaal start om 16.30 uur.


Allemansverhaal 21 januari 2018
 
‘De vloek van Brederode’ door verhalen verteller Piet Paree en harpiste Yolanthe Cornelisse. Het verhaal wordt verteld in de Allemanskerk, Dorpsstraat 878 te Oudkarspel. De kerk is om 16.00 uur open, het verhaal begint om 16.30 uur en duurt circa 45 minuten. Leeftijd: 8 tot 88+
In ‘De vloek van Brederode’ wordt het verhaal verteld, gespeeld en gezongen van de kruidenvrouw Stien die het opneemt tegen Willem, de heer van Brederode.
Willem krijgt van graaf Floris V de opdracht een kasteel te bouwen op de strategische plek waar heden ten dage nog de Ruïne van Brederode in Santpoort Zuid staat. Er is echter een probleem, op die plek woont op dat moment Stien, een kruidenvrouw.
We spreken dan over het jaartal  in de Middeleeuwen 1280. Uiteraard moet Stien wijken. Maar dan kent Willen van Brederode Stien nog niet.


Het laatste verhaal is op:
18 februari: Letty Oosterhof


Foto's van de startzondag

Het thema van deze startdag was "tijd".
Er waren 3 groepen:

groep die naar "tijd" zocht in de bijbel
          groep die naar "tijd" zocht in het liedboek
groep die naar een verhaal luisterde
          Auke en Olivia luidden het nieuwe seizoen in


Ook was er aandacht voor fairtrade producten, Fred kan daar veel over vertellen

De dag werd besloten met een vaartocht vanaf en een lunch in het Behouden Huis 


 


Collectenoverzicht 10 december t/m 11 februari

Zo 10 December  Pastoraat 
Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren om naar elkaar om te kijken. Onze dominee en ouderlingen zetten zich daarvoor in, net als veel contactpersonen. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten, o.a. tijdens een wijkhuisbezoek. Het wijkhuisbezoek is een van de momenten die van groot belang zijn voor het contact met en tussen gemeenteleden.
 
 
Zo 17 December   Voedselhulp Langedijk

Voedselhulp Langedijk deelt al een aantal jaren voedselpakketten uit aan mensen die onder de armoedegrens leven. Inmiddels ontvangen zo’n 100 gezinnen elke week een pakket met levensmiddelen dankzij de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers en betrokken sponsors. Daarnaast is er ook tweedehands kleding verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding
 
Zo 24 December   Kerst nacht dienst  Leger des Heils

Het Leger des Heils formuleert de eigen missie als volgt:
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
 
 
Kerstdienst  25 December  Kinderen in de knel

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst.
Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.  
 
 
Zo 31 December   Diaconie Plan Nederland

Het bijzondere van het zijn van kindsponsor is dat je echt betrokken raakt bij het leven van een kind in een ontwikkelingsland. Via Plan Nederland volgen we de ontwikkeling van ons Plankind Hellen Moonga. Plan heeft zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag hoe ze met beperkte middelen de grootst mogelijke impact op kinderen kunnen bereiken. Ze hebben gekozen voor meisjes als voornaamste doelgroep omdat van alle kinderen meisjes het hardst getroffen worden door armoede en ongelijkheid. Tegelijkertijd hebben juist meisjes de kracht om hun eigen situatie en die van hun omgeving positief te veranderen, mits zij daartoe de kans krijgen. Ook weten we dat wereldwijd – en in het bijzonder in ontwikkelingslanden – steeds meer jongeren buiten de boot vallen. We geloven dat investeren in jongeren een belangrijke voorwaarde is voor structurele armoedebestrijding. De diaconie ondersteunt Plan Nederland hiermee.
 
Zo 7 Januari Diaconie Diaconaal werk

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienst verlenende) werk.
Het quotum voor de diaconie is gebaseerd op een percentage van (een deel van) de inkomsten, waarbij met daarnaast een bedrag per belijdend lid.
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken,
zoals communicatie en fondsenwerving, synode werk en juridische zaken.
 
Zo 14 Januari    Verschillende kerken, één Lichaam.

Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustings cursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving.

Zo 21 Januari    Dienst Raad van Kerken
 
Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk (SISL)

Inwoners van Langedijk die in financiële nood verkeren kunnen bij Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk (SISL) aankloppen. Bij het beoordelen van een hulpaanvraag kijkt SISL naar de mens en zijn situatie en maakt hierbij geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, huidskleur, godsdienstige of politieke overtuiging.

Zo 28 Januari   Catechese en educatie 
Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerk zijn.
 
Zo 4 Februari   Werelddiaconaat 

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp.
 
Zo 11 Februari   Missionair werk 

CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te laten komen.
 
Gerard Balder


Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Voor filmpjes klik hier

 


Foto's herinneringsconcert

Foto's van Marjolein Ansink Fotografie


 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Dhr. D. Bootsman, Pelmolen 17, 1723 CH  Noord-Scharwoude, tel. 0226-314101, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.